Herje kraftverk

Herje kraftverk i Rauma kommune, ca. 1 km øst for Åfarnes ble satt i drift i mai 2015. Kraftverket består av reguleringsdam, inntaksdam og rørgate som fører vannet fra inntaksdammen og ned til kraftstasjonen. Fra undervannet til turbin ledes/ pumpes 120 l/s av vannet til Herje genbank.

Hovedtall

Beliggenhet: 1 km fra Åfarnes fergekai.
Brutto fall: 363,5 meter.
Satt i drift: 2015.
Installasjon 2008: 4,4 MW.

Turbintype:

Produksjon:

Vertikal 6 stråler Pelton.

13.GWh.

Reguleringsdammen ligger i utløpet av Herjevatnet. I dammen er det bygget tappearrangement med 2 tappeluker. Den ene luken skal alltid stå litt åpen, slik at det tappes min. 120 l/s. Dette for å sikre en minimumsvannføring til Herje genbank. Det er 0,5 m regulering ved dammen med LRV på kote 388,8 og HRV på kote 389,3.

Inntaksdammen er en massiv betongdam med overløp på kote 373,5. Ved dammen er det montert varegrind, rørbruddventil, tappeluke og utstyr for slipp av minstevannføring. Det slippes minstevannføring fra inntaket på 100 l/s fra 1. mai til 30.september. Resten av året slippes det 50 l/s.

Fra inntaket (rørbruddventilen) er det nedgravd rørgate med diameter 1000, 900 og 800 mm. Øverste del er GRP rør og nederste del av rørgaten er duktile støpejernrør på 800 mm. Total lengde på rørgaten er ca 2 km.

I kraftstasjonen på kote 10 er det montert en 6 stråler Peltonturbin på 4436 kW. Turbinen går med turtall 1000 Rpm og har slukeevne ved maks effekt på 1,42 m3/s. Foran turbinen er det montert en hovedventil som stenger vannveien når turbinen står. På turbinen er det montert en synkrongenerator på 5100 kVA med spenning 6600V.

Herje genbank skal normalt ha sin vannforsyning på 120 l/s fra turbinens undervann. Fra undervannet ledes vannet til et pumpehus og pumpes videre ned til genbanken. Når kraftstasjonen står og hovedventil er lukket ledes vannet til undervann fra rørgaten. Når det er lite tilsig eller vedlikehold i kraftstasjonen har genbanken sin vannforsyning fra inntaket i elven på kote 18. I juni 2018 er det ennå ikke utprøvd en tilfredsstillende vannforsyning til Herje genbank.

Kraftverket er beregnet til årlig å produsere ca. 13 GWh.

 

Historikk:

Både i Eid og Veøy begynte man tidlig å drøfte utbygging av kraftkilder i området. Tanken om å bygge ut Herjeelva var oppe allerede i 1916. I juli 1918 ble det holdt ekspropriasjonsskjønn over Herjeelva da det forelå to planer om regulering. Skjøte datert 18.desember 1921 viser at vann- og strandrettigheter til Herjevatnet og Herjeelven i fjellområdet er solgt. De solgte eiendommene i Herjeelven har Gnr / Bnr. 158/7, 158/10 og 157/4. I 1944 ble det vedtatt å danne Eid og Holm kraftlag, og rettighetene i Herjeelven ble overført til dette. Kraftlaget besluttet å kjøpe kraft fra Verma(Grytten) og i starten av 60 tallet ble også linje mot Vistdal bygget. Eid og Holm kraftlag gikk inn i Rauma kommunale kraftverk (RKK) fra 1.januar 1965. Eiendommene i Herjeelven ble skjøtet over til RKK 27.januar 1967.

I 1971 ble vann fra fallrettene til RKK utleid til Romsdal laksestyre (Fylkesmannen) for klekkeri, leietid på 15 år. I 1985 ble leieavtale fornyet med nye 15 år.

I 1995 fikk Knut Herje avtale, gjeldene i 20 år, om å benytte deler av fallrettene til et minikraftverk i Herjeelven.

Rauma Energi AS ble omdannet til aksjeselskap i 1994 og alle fallrettigheter fra RKK ble overført til det nye selskapet.

Januar 2006 ble konsesjonssøknad fra Rauma Energi AS sendt til NVE. NVE ga konsesjon til Herje kraftverk i vedtak av 11.5.2009. 2.juni.2009 klager Møre og Romsdal fylke på vedtaket fra NVE. NVE behandlet klagen i brev til OED datert 25.06.2009 der de ikke fant grunn til å gjøre om sitt vedtak.

I juli 2011 kom det brev fra OED der de oppfordrer RE om å kontakte Fylkesmann for å komme fram til felles løsninger og avtale. I 2012 avviklet RE og Fylkesmannen flere møter for å komme fram til de beste tekniske løsninger. I april ble det sendt brev til OED og orientert om løsningene som er foreslått for å sikre vannforsyningen til genbanken. 30.januar 2013 var ansatte fra Fylkesmann og RE i møte med OED angående de planlagte løsningene for Herje kraftverk.

26 april 2013 foreligger det vedtak fra OED. OED tar klagen fra MR fylke delvis til følge og gir RE løyve til å regulere Herjevatnet og redusert krav til minstevassføring, dette for å sikre vanntilførselen til genbanken. Forespørsel på konsulenttjenester ble utsendt og Multiconsult AS ble valgt som konsulent for prosjektet.

Avtale om overføring av vann fra Herje kraftverk til genbanken mellom RE og Fylkesmann ble underskrevet i desember 2013.

Utbygging av Herje ble vedtatt i generalforsamling i mars 2014. Detaljplaner for bygging av Herje ble utarbeidet med noen endringer fra konsesjonssøknad. Den største endringen var at rørgate og veg ble flyttet på andre siden av Herjeelva. Pga endringene måtte detaljplan for miljø og landskap ut på en forenklet høringsrunde. Etter høringsrunden ble alle planer for utbyggingen godkjent. Før anleggsarbeidet startet ble det holdt informasjonsmøte på grenda huset på Holm. Avtaler med berørte grunneiere ble inngått. Følgende entreprenør og leverandør har utført hovedentreprisene for Herje kraftverk: Kristiseter AS for kraftstasjon og dammer. Busengdal Transport AS for rørgate og veger. Spetals AS for elmek. Encono AS har levert rørgate og Brødrene Dahl for rørbruddventil og ståldeler til inntak og reguleringsdam.

Herje ble satt i drift 28.mai 2015. Natt til 25 september 2015 oppstod det rørbrudd på GRP rørgaten. Årsaksforholdene til rørbruddet ble utredet av en ekstern granskningskommisjon.

Det meste av 2016 gikk med til utbedring av rørbruddet. Godkjent teknisk plan for utbedringa forelå i juni 2016. Reparasjonsarbeidene pågikk deretter fram til de ble stanset pga. streiken i EL&IT forbundet, Vannfylling skjedde derfor først i november.

I forbindelse med vannfyllingen ble det avdekket en ny lekkasje på rørgaten nede ved kraftstasjonen, her var det en kobling som var lekk. Pga. rørbruddet og lekkasjen på rørgaten ble det ikke produsert strøm ved kraftverket i 2016.

Det ble en ganske omfattende jobb og utbedre lekkasjen på koblingen. Hele den bratte skråningen oppstrøms kraftstasjonsveggen måtte graves opp, det ble også skiftet rør på strekningen til forankringsklossen på toppen av skråningen. Kraftverket ble startet opp igjen 11.april 2017. Etter oppstarten ble det oppdaget en lekkasje på mannlokk 4 for rørgaten. Her måtte flens slipes og spesialpakning monteres for å få det tett. Kraftverket ute av drift nesten en måned.
I juni 2018 er det ennå ikke utprøvd en tilfredsstillende vannforsyning til Herje genbank. Under prosjekteringen ble det besluttet at vannet fra undervannet til turbin skulle renne med selvfall uten pumping ned til Herje genbank.
Et hus for lufting av vannet ble bygget mellom kraftverket og genbanken. Når alle opplysninger fra genbanken (Fylkesmannen) kom fram viste det seg at selvfall ikke var mulig. Huset for lufting og rørsystem måtte bygges om til pumpehus, dette viste seg å fungere dårlig. Det har vært flere møter med Fylkesmannen for å drøfte forslag til løsninger. Sweco er konsulent for videre prosjektering. I 2017 fikk Fylkesmannen konsesjon på nytt inntak i Herjeelva oppstrøms kraftverket. Løsningen var da og pumpe vannet fra pumpehuset til det nye inntaket. Bygging av nytt inntak har de foreløpig gått vekk fra. Det må utarbeides en ny avtale mellom RE og Fylkesmann om bruk av vannet til genbanken.