Personvern

Personvernerklæring
De nye EU-reglene sørger for å gi deg som kunde flere rettigheter, samtidig som vi som får større ansvar for ditt personvern.
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Rauma Energi AS behandler personopplysninger i forbindelse med våre produkter og tjenester til privatpersoner og virksomheter.
Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas.
Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for våre leveranser av produkter og tjenester til deg som kunde eller som potensiell kunde. Registrering av personopplysninger er en forutsetning for våre leveranser.
Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, anleggsadresse, fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon samt informasjon om de produkter og tjenester du kjøper av oss, som strømforbruk pr. periode med mer.
Fødselsnummer er grunnlag for oppdatering av navn, adresse, postnummer og poststed fra Det Sentrale Folkeregisteret.

Utlevering av personopplysninger
For kunder som har inngått avtale om andre produkter og tjenester (fra nettbutikk, lading av elektriske kjøretøy, solcelleanlegg, smarthusløsninger eller mobiltelefoni) kan enkelte personopplysninger utleveres til underleverandører i forbindelse med montering og/eller drift av slike produkter/tjenester.
Rauma Energi AS har inngått databehandleravtaler med nødvendige tjenesteleverandører.

Kraftkunder
Etter at innføring av ELHUB er fullført i 2019 (felles register som bindeledd mellom netteiere og kraftleverandører) vil vi oppbevare dine avregningsopplysninger tre år etter avsluttet kundeforhold i samsvar med Energilovens Forskrift om endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Øvrige personopplysninger for kundeforholdet lagres i 5 år etter avsluttet fakturering i samsvar med regnskapsloven.
Frem til alle avregningsoppgaver knyttet til perioden forut for innføring av ELHUB er avsluttet, vil ikke historiske opplysninger slettes som følge av berettiget interesse, ettersom det i forbindelse med omleggingen til automatisk måleravlesning kan det oppdages avvik mellom fakturert/stipulert og faktisk målerstand som kan medføre tilleggskrav eller tilbakebetaling.

Andre kundeforhold
Personopplysninger knyttet til andre kundeforhold vil bli lagret så lenge en tjeneste løper eller reklamasjonsfristen ikke er utløpt. Opplysninger vil minimum lagres i 5 år fra kjøpstidspunktet for å møte kravene om oppbevaringsplikt i regnskapsloven.

Dine rettigheter
Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven/forordningens artikkel 15-19. Les mer her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Rett til innsyn
Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.
Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette/slette de mangelfulle opplysningene.
Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Trekke samtykke
I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. Vår behandling omfattet av samtykke vil da opphøre, og eventuelle personopplysninger knyttet til samtykket vil slettes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dataportabilitet
Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse.

Endring av erklæringen
Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen. Noen ganger kan vi også komme til å gi varsel på nettsidene eller på annen måte.

Du kan lese mer om hva de nye personvernreglene betyr her:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/